Obchodné podmienkyVŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Klienta zo zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho.

 

Čl. I Výklad pojmov

 

 1. Elektronickým obsahom poskytovaným inak ako na hmotnom nosiči sa rozumie elektronický obsah poskytovaný zo strany Predávajúceho umožnením prístupu k tomuto obsahu cez Webový portál, zaslaním formou elektronickej správy (e-mailu) alebo iným spôsobom prostredníctvom siete internet, pričom ide najmä o videá, články, e-booky, Webináre, prípadne iný elektronický obsah podľa aktuálnej Ponuky Predávajúceho. Špecifikácia elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči, vrátane výšky odplaty za jeho poskytnutie, je uvedená v Ponuke Predávajúceho.
 2. Klientom sa  rozumie  Spotrebiteľ  alebo  Podnikateľ,  ako  účastník  právneho  vzťahu (Zmluvy)  s Predávajúcim,  obsahom  ktorého  je  plnenie  Predávajúceho  predpokladané týmito VOP a Zmluvou; za Klienta sa pre účely týchto VOP považuje Spotrebiteľ alebo Podnikateľ už momentom riadneho vyplnenia a doručenia Záväznej objednávky Predávajúcemu.
 3. Minimálnymi hardvérovými a softvérovými parametrami sa rozumie
  -   dvojjadrový procesor s frekvenciou 1 GHz,
  -   operačná pamäť RAM 2 GB,
  -   mechanika DVD alebo mechanika Blu-ray (ak je hmotným nosičom elektronického obsahu CD alebo DVD),
  -   USB port (ak je hmotným nosičom elektronického obsahu USB kľúč),
  -   aplikácia umožňujúca prehrávanie súborov vo  formáte MP3  v  prípade zvukových záznamov (napr. Windows Media player, WinAmp, iTunes atď.),
  -   aplikácia umožňujúca čítanie súborov vo formáte PDF v prípade e-knihy (napr. Adobe Acrobat Reader, Microsoft Edge, Okular, Skim, Foxit PhantomPDF atď.)
  -   aktívne pripojenie na internet s rýchlosťou sťahovania 2 Mbit/s pri štandardnej kvalite videa a s rýchlosťou sťahovania 5 Mbit/s pri HD kvalite videa, aktualizovaná verzia zásuvného modulu Adobe Flash Player a aktualizovaná verzia internetového prehliadača Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, alebo Safari   (v prípade, ak je elektronický obsah poskytovaný niektorým spôsobom prostredníctvom siete internet, vrátane Webinára, Predplatného a pod.).
 1. Odplatou Predávajúceho sa rozumie odplata Predávajúceho za poskytnutie (dodanie) Tovaru a/alebo Služby;
 2. Platobnou bránou sa rozumie služba umožňujúca úhradu Odplaty Predávajúceho, ktorá je prevádzkovaná zo strany tretej osoby (prevádzkovateľa Platobnej brány). V prípade, ak Klient pri   realizácii    Záväznej   objednávky   využije   možnosť    úhrady   Odplaty Predávajúceho  prostredníctvom  Platobnej  brány,  bude  (cez  Webový  portál) presmerovaný na zabezpečenú stránku vybranej Platobnej brány, na ktorej Klient zadá údaje potrebné na zrealizovanie platby podľa inštrukcií. Po zrealizovaní platby bude Klient presmerovaný naspäť na Webový portál. Za funkčnosť a prípadné riziká spojené s použitím Platobnej brány zodpovedá priamo prevádzkovateľ Platobnej brány.
 3. Plánovaným dňom konania sa pre účely Webinárov a Seminárov rozumie deň, ktorý je v čase realizácie Záväznej objednávky zo strany Klienta uvedený ako budúci deň konania Webinára a/alebo Seminára v Ponuke Predávajúceho;
 4. Podnikateľom sa rozumie
  a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
  b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  c) osoba, ktorá  podniká  na  základe  iného  než  živnostenského  oprávnenia  podľa osobitných predpisov,
  d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu, ak zároveň táto osoba pri uzatváraní a plnení  Zmluvy s Predávajúcim koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 1. Ponukou Predávajúceho  sa  rozumejú  informácie  o aktuálnych  Produktoch,  ktoré  je v aktuálnom  čase  možné  objednať  od  Predávajúceho,  ako  sú  tieto  zverejnené  na Webovom portáli alebo v iných materiáloch (napríklad e-mailových správach, letákoch alebo iných marketingových produktoch) alebo ako sú tieto Produkty ponúkané iným spôsobom, zo strany Predávajúceho  (súčasťou Ponuky Predávajúceho sú  aj informácie o výške  Odplaty   Predávajúceho   a ďalších   podstatných  okolnostiach   týkajúcich  sa Produktu   a   Zmluvy);   Ponuka   Predávajúceho   predstavuje   v súvislosti   s procesom uzatvárania Zmluvy návrh Predávajúceho na uzatvorenie zmluvy (ktorý je možné prijať najmä vyhotovením a zaslaním Záväznej objednávky zo strany Klienta).
 2. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť PK Academy, s.r.o., so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 50 498 371, DIČ: 2120350573, IČ DPH: SK2120350573, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 114115/B.
 1. Prednášajúcim sa rozumie osoba alebo skupina osôb, ktoré majú prednášať (viesť) Seminár a/alebo Webinár alebo ktoré majú byť inak osobne účastné Seminára a/alebo Webinára.
 2. Predplatným sa rozumie zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Klientom o poskytnutí (dodaní) dohodnutých  Produktov,  na  základe  ktorého  je  Predávajúci  povinný dohodnutým  spôsobom  poskytovať,  resp.  umožniť  prístup  Klientovi  k dohodnutým Produktom počas celého trvania Zmluvy (t.j. počas Klientom predplateného obdobia).
 3. Prevádzkovým priestorom sa rozumie prevádzkareň alebo iný priestor, kde Predávajúci zvyčajne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť alebo povolanie; pre účely znenia VOP je to priestor na adrese: Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto.
 4. Prístupovými údajmi sa rozumejú údaje potrebné na prístup Klienta k Elektronickému obsahu  poskytovanému    inak    ako    na    hmotnom    nosiči    (vrátane    prístupu    k obsahu Predplatného); súčasťou Prístupových údajov je najmä prihlasovacie meno, heslo a adresa v rámci siete internet na ktorej je možné Prihlasovacie údaje použiť a získať elektronický obsah.
 5. Produktom  sa   rozumejú   Tovary   a/alebo   Služby,   ktoré   sú   uvedené   v   Ponuke Predávajúceho.
 1. Seminárom  sa   rozumie   interaktívne   podujatie   organizované   Predávajúcim,   ktoré umožňuje fyzickú účasť Účastníka, na ktorom bude prezentovaná prednáška, resp. séria prednášok  s obsahom  podľa  Ponuky  Predávajúceho;  Seminárom  je  služba  súvisiaca s činnosťami   v rámci   voľného   času,   ktorú   sa   Predávajúci   zaväzuje   poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote v súlade so Zákonom č. 102/2014 Z. z.
 2. Službou sa rozumie zorganizovanie a poskytnutie možnosti Klientovi (resp. Účastníkovi) účastniť sa  na  Seminári  a/alebo  Webinári  alebo  využiť  obsah  Predplatného,  ako aj akákoľvek iná Služba obsiahnutá v Ponuke Predávajúceho.
 3. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvného vzťahu (Zmluvy) s  Predávajúcim  nekoná  v  rámci  predmetu  svojej  obchodnej  alebo podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 4. Spôsobom doručenia Tovaru sa rozumejú jednotlivé spôsoby, ktorými je možné doručiť konkrétny Tovar, a to
  a) v prípade Elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči najmä (i) doručenie Klientovi formou e-mailu alebo (ii) sprístupnenie elektronického obsahu prostredníctvom siete internet (najmä priamo prostredníctvom Webového portálu) a
  b) v prípade ostatného   Tovaru   najmä   (i)   osobný   odber   na   vybraných   miestach ponúkaných doručovateľskými spoločnosťami (ako na Zásielkovňa s.r.o.) v rámci bežných otváracích hodín vybraného odberného miesta alebo (ii) poštové doručenie na adresu uvedenú v Záväznej objednávke prostredníctvom niektorého zo zmluvných poštových prepravcov alebo (iii) iným spôsob doručenia Tovaru dohodnutý medzi Zmluvnými stranami; výška nákladov za využitie jednotlivých Spôsobov doručenia Tovaru je uvedená priamo v Ponuke  Predávajúceho,  najmä  na  Webovej  stránke  ešte  pred  realizáciou  Záväznej objednávky (t.j. pred uzatvorením Zmluvy).
 1. Spôsobom platby sa rozumejú jednotlivé spôsoby, ktoré je možné využiť na úhradu Odplaty Predávajúceho, a to (i) Spôsoby platby (online), (ii) Platba v hotovosti alebo (iii) Platba na dobierku.
 2. Spôsobmi platby (online) sa rozumejú jednotlivé spôsoby, ktoré je možné využiť na úhradu Odplaty Predávajúceho, a to (i) online platba prostredníctvom Platobnej brány, (ii) online platba prostredníctvom platobnej karty (VISA, VISA electron, MasterCard) alebo (iii) online bankovým prevodom prostredníctvom elektronického bankovníctva vybranej banky.
 3. Tovarom sa rozumie najmä aj Elektronický obsah poskytovaný na hmotnom nosiči, Elektronický obsah poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči, knihy (tlačené), e-booky, videá, články a akýkoľvek iný Tovar obsiahnutý v Ponuke Predávajúceho.
 4. Účastníkom sa rozumie fyzická osoba uvedená v Záväznej objednávke, ktorá sa má zúčastniť Seminára a/alebo Webinára.
 5. VOP znamenajú  tieto  všeobecné obchodné podmienky  vydané Predávajúcim;  znenie VOP je dostupné na Webovom portáli, ako aj v Prevádzkovom priestore.
 1. Vstupenkou sa  rozumie  listina  alebo  dokument  (a  to  aj  v elektronickej  forme) vyhotovený Predávajúcim a poskytnutý Klientovi, po použití (predložení alebo vyplnení údajov z neho) ktorého bude Účastníkovi umožnený vstup a účasť na Seminári alebo Webinári.
 2. Vyššou mocou  sa  rozumie  mimoriadna  udalosť  alebo  okolnosť  brániaca  v  splnení záväzku Zmluvnej strany podľa týchto VOP a Zmluvy, ktorú táto nemohla pred uzatvorením Zmluvy predvídať a ktorá je mimo jej kontroly; vyššou mocou sa považujú aj skutočnosti a obmedzenia týkajúce sa, resp. súvisiace s pandémiou.
 3. Webinárom sa rozumie interaktívne podujatie organizované Predávajúcim, ktoré umožňuje účasť Účastníka prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie (t.j. neumožňuje fyzickú účasť), na ktorom bude prezentovaná prednáška, resp. séria prednášok s obsahom podľa  Ponuky  Predávajúceho;  Webinárom  je  služba  súvisiaca s činnosťami   v rámci   voľného   času,   ktorú   sa   Predávajúci   zaväzuje   poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote v súlade so Zákonom č. 102/2014 Z. z.
 4. Webovým portálom sa rozumie internetová stránka www.shop.pkacademy.sk a  prípadne aj iné webové stránky prostredníctvom ktorých Predávajúci ponúka svoje Služby a/alebo Tovar v aktuálnom čase.
 5. Zákon č. 102/2014 Z. z. znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Záväznou objednávkou sa rozumie riadne vyplnený a Predávajúcemu doručený listinný alebo elektronický formulár obsahujúci informácie o Klientovi, Účastníkovi (v prípade, ak ide  o objednávku  Seminára  alebo  Webinára),  označenie  objednávaného  Tovaru a/alebo  Služby  a prípadne  ďalšie  súvisiace  informácie  vyžadované  Predávajúcim; Záväzná   objednávka   predstavuje   záväzný   prejav   vôle   Klienta   uzavrieť   Zmluvu s Predávajúcim.
 7. Zmluvnými stranami sa rozumejú Klient a Predávajúci.
 8. Zmluvou sa  rozumie  zmluva  uzatvorenú  medzi  Predávajúcim  a Klientom,  obsahom ktorej je záväzok Predávajúceho poskytnúť Službu a/alebo dodať Tovar Klientovi (alebo ním učenej tretej osoby – Účastníkovi) a záväzok Klienta uhradiť na účet Predávajúceho dohodnutú Odplatu Predávajúceho, ako aj súvisiace záväzky oboch strán.

 

Čl. II

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, pričom upravujú aj vzťahy pred vstupom do záväzkového vzťahu založeného Zmluvou, vrátane vzťahov po skončení záväzkového vzťahu založeného Zmluvou.
 2. Súčasťou Zmluvy môže byť aj časť Ponuky Predávajúceho, ktorá bližšie opisuje Službu a/alebo Tovar poskytovaný Predávajúcim Klientovi, vrátane výšky Odplaty Predávajúceho a jej splatnosti; tieto informácie tvoriace Ponuku Predávajúceho má Klient k dispozícii vždy pred uskutočnením Záväznej objednávky.
 3. Odchylné dojednania Zmluvy  uzatvorenej  podľa  týchto  VOP  majú  prednosť  pred dojednaniami obsiahnutými v týchto VOP alebo prílohách Zmluvy.
 4. Predávajúci má právo jednostranne meniť znenie VOP najmä z dôvodov zmeny obchodnej politiky, zmeny vývoja/situácie na trhu alebo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmenu a jej účinnosť oznámi Predávajúci Klientovi zverejnením vo svojich Prevádzkových priestoroch a na  Webovom  portáli.  Za  vyjadrenie  súhlasu  s (novým) znením VOP sa považuje najmä prejav vôle Klienta spočívajúci vo vykonaní faktických alebo  právnych  úkonov,  a  to  najmä  uzatvorenie  novej  Zmluvy  s Predávajúcim  v čase účinnosti nového znenia VOP. Zmluvné vzťahy vzniknuté pred účinnosťou zmeny VOP sa riadia až do ich ukončenia znením VOP platným v čase uzavretia Zmluvy.
 5. Spory vzniknuté na základe zmlúv uzatvorených podľa týchto VOP budú riešené podľa platných a účinných právnych predpisov  Slovenskej  republiky  a v prípade sporov  pred súdmi  Slovenskej  republiky;  tým  nie  je  dotknuté  právo  Spotrebiteľa  na  alternatívne riešenie sporov podľa čl. IXc týchto VOP.
 6. Orgánom  dozoru   a dohľadu   nad   zachovávaním   zákonnosti   Predávajúceho   voči Spotrebiteľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava.
 7. Ďalšie kontaktné údaje na Predávajúceho sú:
  a) Te č.: +421 948 213 417
  b) E-mail: info@pkacademy.sk
  c) Zodpovedný vedúci: Peter Krištofovič
 8. Adresa Predávajúceho na podávanie sťažností alebo iných podnetov  a na ktorej  môže Spotrebiteľ uplatniť reklamáciu:
  -   Elektronická adresa: info@pkacademy.sk
  -   Poštová adresa: Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

 

III.

Uzatvorenie Zmluvy a predzmluvné informácie

 1. Predávajúci ešte predtým, ako uzatvoril Zmluvu so Spotrebiteľom alebo predtým, ako Spotrebiteľ zaslal Záväznú objednávku podľa týchto VOP, informoval Spotrebiteľa, a to prostredníctvom  týchto  VOP,  Webovej  stránky,  Ponuky  Predávajúceho  a súvisiacich dokumentov, vopred prístupných Spotrebiteľovi, o

  a) charaktere Produktov (Služieb a/alebo Tovarov) v primeranom rozsahu,
  b) obchodnom mene, mieste podnikania a ďalších kontaktných údajoch Predávajúceho,
  c) výške Odplaty Predávajúceho (vrátane DPH, ak je Predávajúci v príslušnom období jej platcom), prípadne, ak Odplatu Predávajúceho nemožno vopred presne určiť, o spôsobe akým sa vypočíta,
  d) povinnosti zaplatiť preddavok na Odplatu Predávajúceho a jeho podmienkach (ak sa vzťahuje na konkrétnu Službu a/alebo Tovar),
  e) platobných podmienkach, dodacích podmienkach a o lehote, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť Službu a/alebo dodať Tovar,
  f) postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Spotrebiteľov,
  g) zodpovednosti za vady Služieb a/alebo Tovarov a o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej Predávajúcim podľa prísnejších zásad,
  h) dĺžke trvania Zmluvy,
  i) funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu,
  j) kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, ktoré sú Predávajúcemu známe alebo je rozumné očakávať, že sú mu známe,
  k) možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia spor
 2. Pred uzatvorením Zmluvy na diaľku alebo mimo Prevádzkových priestorov alebo pred tým, než Spotrebiteľ zaslal Záväznú objednávku na uzatvorenie takejto Zmluvy podľa týchto VOP, Predávajúci ho informoval spôsobom podľa odseku 1 aj o
  a) cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia Zmluvy, ak ide o službu so zvýšenou tarifou,
  b) práve Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy,
  c) povinnosti Spotrebiteľa uhradiť Odplatu Predávajúceho za skutočne poskytnuté plnenie, ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy po tom, čo udelil Predávajúcemu výslovný súhlas podľa Zákona č. 102/2014 Z. z.,
  d) tom, že Spotrebiteľ  nie  je  oprávnený  odstúpiť  od  Zmluvy,  prípadne  informáciu  o okolnostiach, za ktorých Spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy,
  e) minimálnej dĺžke trvania záväzkov Spotrebiteľa vyplývajúcich zo Zmlúv
 3. Klient je oprávnený  požiadať  Predávajúceho  o poskytovanie  Produktov  na  základe Záväznej objednávky, ktorú môže vykonať osobne, poštou, e-mailom, prostredníctvom Webového portálu, telefonicky alebo iným vykonateľným spôsobom. Záväzná objednávka musí byť zrozumiteľná, pričom musí obsahovať najmä meno a priezvisko Klienta, adresu, e-mail, telefónne č.  a  v  prípade Podnikateľa názov,  sídlo  a IČO, e-mail  a telefónne č. (prípadne ďalšie údaje vyžadované zo strany Predávajúceho v procese vykonania Záväznej objednávky, ak o nich informuje Klienta vopred) a uvedenie Služby alebo Tovaru, ktorú od Predávajúceho žiada, pričom tieto je možné vybrať len zo Služieb a Tovarov uvedených v rámci  Ponuky  Predávajúceho  (a  to  za  súčasného  akceptovania  rozsahu/  obsahu plnenia, výšky  Odplaty  Predávajúceho  a jej  splatnosti  a ďalších  podmienok  Zmluvy); v prípade Záväznej objednávky realizovanej prostredníctvom Webového portálu je Klient povinný vyplniť všetky povinné informácie vyžadované Webovým portálom. Klient zodpovedá     za     správnosť,     úplnosť     a pravdivosť   informácii uvedených v Záväznej objednávke.
 4. Doručením riadne vyhotovenej Záväznej objednávky Predávajúcemu (prostredníctvom ktorej Klient objednáva Produkt z Ponuky Predávajúceho) vzniká medzi Klientom a Predávajúcim zmluvný vzťah, tzn. je medzi Predávajúcim a Objednávateľom uzavretá Zmluva; v prípade nedostatkov  v Záväznej  objednávke  bude  Predávajúci  kontaktovať Klienta za účelom dodatočnej úpravy (odstránenia nedostatkov) Záväznej objednávky. Záväzná objednávka sa považuje za doručenú: (i) v deň, keď Predávajúci, resp. ním poverená osoba, prevezme riadne vyplnenú Záväznú objednávku vo forme listinného alebo elektronického  formulára  a/alebo  (ii)  v  deň,  keď  Klient  potvrdí  stlačením  tlačidla „objednať  s  povinnosťou  platby“  odoslanie  riadne  vyplnenej  Záväznej  objednávky  vo forme elektronického formulára a/alebo (iii) v deň keď Predávajúci, resp. ním poverená osoba, akceptuje iný prejav vôle Klienta vykonať Záväznú objednávku (napr. v ústnej forme alebo telefonicky).
 5. Ak je Zmluva uzatvorená  podľa  zákona  č.  102/2014  Z.  z.,  Predávajúci  bezodkladne poskytne Spotrebiteľovi potvrdenie o uzatvorení Zmluvy.
 6. Zmluvu možno meniť len základe dohody oboch Zmluvných strán.

 

Čl. IV

Odplata Predávajúceho

 

 1. Predávajúcemu patrí za poskytnutie Služieb a/alebo Tovaru odplata v takej výške, ako je stanovená v Zmluve  a  ako  vyplýva  z Ponuky  Predávajúceho,  pričom  celková  výška Odplaty Predávajúceho závisí od rozsahu Služieb a/alebo Tovarov, ktoré si Klient zvolil rámci Záväznej objednávky.
 2. Odplatu Predávajúceho je po uzatvorení Zmluvy možné meniť len na základe dohody Predávajúceho a Klienta.
 3. Klient je povinný zaplatiť Odplatu Predávajúceho a náklady na dopravu podľa vybraného Spôsobu doručenia po uzatvorení Zmluvy, na základe Záväznej objednávky, a to ešte pred začatím poskytovania Služieb alebo dodaním Tovaru, ak nie je pre konkrétnu Službu alebo Tovar výslovne uvedené inak v Ponuke Predávajúceho alebo inak dohodnuté v Zmluve. O prípadnej  inej  lehote  splatnosti  Odplaty  Predávajúceho  vo  vzťahu  ku konkrétnemu Tovaru a/alebo Službe bude Klient informovaný priamo v rámci Ponuky Predávajúceho (najmä na Webovom portáli) a Klient bude o nej informovaný ešte pred uzatvorením Zmluvy.
 4. Po pripísaní Odplaty Predávajúceho a nákladov na jeho doručenie na účet Predávajúceho, Predávajúci vystaví Klientovi riadny daňový doklad (faktúru) a doručí ho Klientovi najneskôr spolu s objednaným Produktom.
 5. Klient udeľuje v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Predávajúcemu súhlas na to, aby mu za Produkty vystavovala iba faktúru v elektronickej forme (ďalej len „elektronická faktúra“); elektronická faktúra je riadnym daňovým dokladom. Predávajúci bude doručovať Klientovi elektronickú faktúru na jeho e-mail, ktorý  zadal  v rámci  Záväznej  objednávky;  Klient  je  povinný  Predávajúceho bezodkladne  informovať  o akýchkoľvek  zmenách  jeho  e-mailovej  adresy,  ako  aj  jej nefunkčnosti,    prípadne    o nemožnosti    jej    užívania    alebo    o iných    obdobných skutočnostiach.  Klient  môže  odvolať  súhlas  s elektronickými  faktúrami  písomným oznámením doručeným Predávajúcemu (postačuje aj e-mailová forma).
 6. Predávajúci je oprávnený odmietnuť poskytnutie Služby a/alebo Tovaru až do momentu úhrady Odplaty Predávajúceho v celom jej rozsahu zo strany Klienta, ak v Zmluve alebo Ponuke Predávajúceho nie je výslovne uvedené inak (napr. že poskytnutie Služby a/alebo Tovaru začne  už  pred  úhradou  celej  výšky  Odplaty  Predávajúceho);  v prípade  ak Odplatu za poskytnuté Produkty.
 7. Odplatu Predávajúceho je možné uhradiť jedným zo Spôsobov platby, a to podľa výberu Klienta pri realizácii Záväznej objednávky. Pri výbere ktoréhokoľvek zo Spôsobov platby bude Klient   informovaný   vhodným   a zrozumiteľným   spôsobom   o postupe   na zabezpečenie úhrady  Odplaty  Predávajúceho  zvoleným  Spôsobom  platby;  za  týmto účelom môže byť Klientovi zaslaný e-mail s inštrukciami k vykonaniu platby, prípadne bude presmerovaný na Platobnú bránu na ktorej budú obsiahnuté informácie potrebné k vykonaniu platby.
 8. Odplata Predávajúceho  je  vždy  uvedená  v  mene EUR,  vrátane  sadzby  DPH  (ak  je Predávajúci v čase predaja platiteľom DPH). Odplata Predávajúceho je konečná, okrem nákladov  alebo  poplatkov  súvisiacich  s dodaním  Produktu  (podľa  určenia  Spôsobu doručenia Klientom).
 9. Klientovi (Spotrebiteľovi) nebudú zo strany Predávajúceho účtované žiadne poplatky spojené s uzatvorením Zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z.; tým nie sú dotknuté (bežné) poplatky mobilných operátorov, poštových služieb alebo poskytovateľa internetového pripojenia, hradené v súvislosti s uzatvorením Zmluvy Klientom.
 10. Dodávateľovi vzniká nárok na Odmenu v súlade so Zmluvou a jej prílohami aj v prípade, ak Klient nevyužije objednanú Službu, a to bez ohľadu na dôvod (t.j. bez ohľadu na to, či Službu nepotreboval využiť alebo napríklad len zabudol využiť; s výnimkou prípadov, ak by Službu  nebolo  možné  využiť  z dôvodov  na  strane  Predávajúceho);  t.j.  nárok  na Odplatu Predávajúceho je naviazaný už na poskytnutie možnosti pre Klienta dohodnutú Službu využiť (následné reálne využitie Služby a rozsah v akom bude Služba skutočne využitá Klientom je na rozhodnutí a konaní Klienta); uvedené sa vzťahuje najmä aj na Semináre, Webináre a Predplatné, a teda v prípade neúčasti Klienta (alebo Účastníka) na Seminári alebo Webinári alebo nevyužitie elektronického obsahu sprístupneného v rámci Predplatného, toto nemá žiadny vplyv na splnenie povinnosti Predávajúceho podľa Zmluvy (dodať Službu, a teda umožniť Klientovi využitie Služby) a na povinnosť Klienta uhradiť Odplatu Predávajúceho.
 11. Klient sa  zaväzuje  uhradiť  Odplatu  Predávajúceho  vždy  riadne  a včas.  V prípade omeškania  Klienta  s úhradou   Odplaty   Predávajúceho   o viac  ako   15   dní,   vzniká Predávajúcemu nárok na odstúpenie od Zmluvy.
 12. Akékoľvek finančné nároky medzi Zmluvnými stranami nie je možné jednostranne započítať, ak nie je výslovne dohodnuté v Zmluve alebo uvedené v týchto VOP inak.

 

Čl. V

Dodanie Tovaru a/alebo Služby

 

 1. Objednané Tovary sú  doručené  Klientovi  niektorým  zo  Spôsobov  doručenia  Tovaru. V prípade, ak pre niektorý Tovar nie je spôsob doručenia určený priamo Predávajúcim, je Klient oprávnený vybrať si jeden z dostupných Spôsobov doručenia. Jednotlivé Spôsoby doručenia Tovaru môžu mať rozdielnu výšku nákladov (v závislosti na výške poplatkov tretích  osôb  -  doručovateľov,  ktoré  realizujú  jednotlivé  Spôsoby  doručenia  Tovaru), pričom presná výška nákladov za každý jednotlivý Spôsob doručenia Tovaru je uvedená a Klient  bude  o nej  informovaný  pred  realizáciou  Záväznej  objednávky  na  Webovom portáli  alebo  v Ponuke  Predávajúceho  (teda  vždy  ešte  pred  uskutočnením  Záväznej objednávky a pred uzatvorením Zmluvy).
 2. Ak v Zmluve alebo Ponuke Predávajúceho nie je výslovne uvedené inak, Predávajúci sa zaväzuje odovzdať objednaný Tovar (s výnimkou podľa bod 3) na doručovanie vybraným Spôsobom doručenia najneskôr do 5 pracovných dní od uhradenia Odplaty Predávajúceho (dodacia lehota je ovplyvnená najmä dostupnosťou objednaného Tovaru, ktorá je uvedená v Ponuke Predávajúceho).
 3. Predávajúci sa zaväzuje začať poskytovať Klientovi Elektronický obsah poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči, vrátane Predplatného
  a) od kalendárneho dňa nasledujúceho po uzatvorení Zmluvy (ktorej predmetom je dodanie takéhoto Produktu) alebo
  b) v prípade Klienta  -  Spotrebiteľa  odo  dňa  udelenia  výslovného  súhlasu  Klienta (Spotrebiteľa)  s  poskytovaním  Elektronického  obsahu  poskytovaného  inak  ako  na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy a zároveň vyhlásenia Klienta (Spotrebiteľa) o tom, že bol riadne poučený o možnosti odstúpiť od Zmluvy do 14 dní od jej uzavretia, podľa  toho  čo  nastane  skôr;  vždy  však  najskôr  po  uhradení  celej  výšky  Odplaty Predávajúceho.
 4. V prípade splnenia   povinností   Klienta   (najmä   uhradiť   Odplatu   Predávajúceho)   sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť Klientovi Služby, konkrétne Webinár a Seminár tak, aby konkrétnu Službu mohol Klient využiť v Plánovaný deň konania v prípade Webinárov a Seminárov, t.j. v konkrétny deň, ktorý je ako Plánovaný deň konania Webinára a/alebo Seminára uvedený v Ponuke Predávajúceho v čase realizácie Záväznej objednávky, pričom tento deň môže byť zmenený spôsobom podľa bodu 5 tohto článku VOP. Predávajúci  v dostatočnom  časovom  predstihu  pred  plánovaným  poskytnutím  Služby doručí  Klientovi  informácie  týkajúce  sa  spôsobu  využitia  Služby,  ako  aj  informácie a dokumenty  potrebné  k využitiu  Služby  (a  to  napríklad  Prístupové  údaje  a/alebo Vstupenku) a organizačné pokyny ohľadom konania Seminára a/alebo Webinára (najmä presný čas a miesto konania Seminára alebo Webinára, časový harmonogram a ostatné potrebné informácie).
 5. V prípade, ak z dôvodov, ktoré nemožno považovať za dôvody na strane Predávajúceho, akými sa pre účely týchto VOP považujú najmä dôvody Vyššej moci a prekážok na strane Prednášajúceho (najmä choroba alebo iná nepredvídateľná prekážka na strane Prednášajúceho) nastane situácia  z dôvodu  ktorej  nebude  možné  uskutočniť  Seminár a/alebo  Webinár  v Plánovaný  deň  konania  Webinára  a/alebo  Seminára,  potom  sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť Klientovi náhradné plnenie nasledovne:
  a) v prípade nemožnosti konania Seminára v Plánovaný deň konania Predávajúci:
  (i)   umožní Klientovi v Plánovaný deň konania účasť na Webinári, ktorý bude mať rovnakých prednášajúcich a rovnakú tému, ako mal mať zrušený Seminár (ak to bude povaha prekážky konania Seminára v Plánovaný deň konania umožňovať) a zároveň  umožní  Klientovi  účasť  na  Seminári  (ktorý  bude  mať  rovnakých prednášajúcich  a rovnakú  tému)  v inom  termíne;  za  týmto  účelom  je  Klient oprávnený  vybrať  si  z iných termínov  konania  Seminára,  ktoré sú  obsiahnuté v Ponuke Predávajúceho a ktorých Plánované dni konania sú počas nasledujúcich 24  mesiacov  (od  zrušenia  pôvodného  Plánovaného  dňa  konania  Seminára), pričom Predávajúci musí zabezpečiť možnosť výberu minimálne z troch iných termínov konania Seminára; alebo
  (ii)  umožní Klientovi účasť na Seminári (ktorý bude mať rovnakých prednášajúcich a rovnakú tému) v inom termíne; za týmto účelom je Klient oprávnený vybrať si z iných termínov konania Seminára, ktoré sú obsiahnuté v Ponuke Predávajúceho a ktorých Plánované dni konania sú počas nasledujúcich 24 mesiacov (od zrušenia pôvodného Plánovaného dňa konania Seminára), pričom Predávajúci musí zabezpečiť možnosť výberu minimálne z troch iných termínov konania Seminára.
  b) v prípade nemožnosti konania Webinára v Plánovaný deň konania Predávajúci umožní Klientovi účasť na Webinári (ktorý bude mať rovnakých prednášajúcich a rovnakú termínov konania Webinára, ktoré sú obsiahnuté v Ponuke Predávajúceho a ktorých Plánované dni konania sú počas nasledujúcich 24 mesiacov (od zrušenia pôvodného Plánovaného dňa konania Webinára), pričom Predávajúci musí zabezpečiť možnosť výberu minimálne z troch iných termínov konania Webinára.

Klient nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy (predmetom ktorej je účasť na Webinári a/alebo Seminári) v prípade, ak z dôvodov, ktoré nemožno považovať za dôvody na strane Predávajúceho,  nebude  možné  uskutočniť  Seminár  a/alebo  Webinár  v Plánovaný  deň konania Webinára a/alebo Seminára, ak zároveň bude splnená podmienka podľa písm. a) alebo b) tohto bodu, t.j. že Klientovi budú poskytnuté iné náhradné dátumy (minimálne tri) účasti na Webinári a/alebo Seminári. Klient, ktorým je Spotrebiteľ je oprávnený aj v prípade splnenia podmienok podľa tohto bodu zo strany Predávajúceho odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom bola účasť na Seminári, v prípade existencie dôvodov hodných osobitného zreteľa na strane Spotrebiteľa, ktoré je Spotrebiteľ za týmto účelom povinný oznámiť Predávajúcemu spolu so zaslaním odstúpenia od Zmluvy (za takéto dôvody je možné považovať najmä skutočnosť, že Spotrebiteľ žije dlhodobo mimo územia na ktorom mal  byť  konaný  Seminár  v pôvodne  Plánovanom  dni  konania Seminára,  prípadne iné obdobné dôvody, ktoré by Spotrebiteľovi bránili alebo podstatne sťažovali jeho situáciu pri účasti v inom akom pôvodne Plánovanom dni konania Seminára).

Zmluva predmetom ktorej je poskytnutie elektronického obsahu

 1. V prípade Produktu, ktorého predmetom je poskytnutie elektronického obsahu Klientovi (napr. Webinár, e-book, Elektronický obsah poskytovaný na hmotnom nosiči, ako na CD, DVD, USB kľúč a pod.) musí zariadenie Klienta, na ktorom má byť tento sprístupnený, spĺňať Minimálne hardvérové a softvérové parametre. V prípade, že zariadenie Klienta, na ktorom má byť elektronický obsah sprístupnený nespĺňa Minimálne hardvérové a softvérové parametre, Predávajúci nezodpovedá za správnu funkčnosť elektronického obsahu.

Zmluva predmetom ktorej je Predplatné

 1. Elektronický obsah poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči môže byť podľa požiadavky Klienta sprístupnený formou Predplatného, a to v rozsahu a na čas predplateného obdobia zvoleného Klientom. V rámci Predplatného je Elektronický obsah poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči prístupný počas dohodnutého obdobia priamo na zariadeniach Klienta, tzn. na technickom prostriedku umožňujúcemu Klientovi prístup k Webovému portálu alebo inej webovej stránke alebo aplikácii prístupnej v rámci siete internet, na ktorých je elektronický obsah podľa určenia Predávajúceho umiestnený.
 2. Klient berie na vedomie, že počas trvania Zmluvy o Predplatnom sa môže meniť obsah sprístupneného Elektronického obsahu poskytovaného inak ako na hmotnom nosiči, a to v súlade s podmienkami    konkrétneho    Predplatného,    ako    sú    uvedené    v Ponuke Predávajúceho.
 3. Zariadenie Klienta,   na   ktorom   má   byť   sprístupnený   elektronický   obsah   v rámci Predplatného musí spĺňať Minimálne hardvérové a softvérové parametre. V prípade, že zariadenie   Klienta,   na   ktorom   má   byť   sprístupnený   elektronický   obsah   v rámci Predplatného nespĺňa Minimálne hardvérové a softvérové parametre, Predávajúci nezodpovedá za správnu funkčnosť elektronického obsahu.

 

Čl. VI

Trvanie Zmluvy a možnosti ukončenia (odstúpenia) od Zmluvy

Zmluva obsahom ktorej je poskytnutie Tovaru a/alebo Služby

 1. Zmluva, obsahom ktorej  je  dodanie  Tovaru  a/alebo  poskytnutie  Služby  (s  výnimkou Zmluvy  obsahom  ktorej  je  Predplatné)  sa  uzatvára  na  dobu  určitú,  a to  do  splnenia záväzkov Zmluvných strán, t.j. najmä do momentu poskytnutia Služby alebo dodania Tovaru, najviac však na obdobie 12 mesiacov.

 

Zmluva obsahom ktorej je Predplatné

 1. Zmluva obsahom ktorej je Predplatné je uzavretá na dobu neurčitú, a to až do momentu ukončenia Zmluvy (Predplatného) zo strany Predávajúceho alebo Klienta.
 2. Klient a Predávajúci sú oprávnení kedykoľvek aj bez udania dôvodu zrušiť Predplatné prostredníctvom písomnej výpovede Zmluvy (Predplatného) zaslanej druhej Zmluvnej strane; Klient je oprávnený ukončiť Zmluvu (Predplatné) aj priamo na Webovom portáli, po prihlásení sa prostredníctvom Prístupových údajov.
 3. Predplatné sa v prípade výpovede ruší k poslednému dňu kalendárneho mesiaca v rámci ktorého prejav vôle ukončiť Zmluvu (Predplatné) bol doručený druhej Zmluvnej strane; týmto okamihom Klient zároveň stráca prístup k elektronickému obsahu poskytovanému v rámci Predplatného.

Odstúpenie od Zmluvy zo strany Klienta - Spotrebiteľa

 1. Predávajúci oboznamuje Spotrebiteľa  a Spotrebiteľ  berie  na  vedomie,  že  nemá  právo odstúpiť od Zmluvy (bez uvedenia dôvodu) v prípade Zmlúv, ktorých predmetom je:
  a) predaj Tovarov, ktorými sú zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovoobrazové záznamy alebo knihy predávané v ochrannom obale, ak Klient tento obal rozbalil alebo v prípade, ak sú Tovarom knihy nedodávané v ochrannom obale;
  b) poskytnutie Služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Služby;
  c) poskytovanie Elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči (vrátane poskytnutia elektronického obsahu v rámci  Predplatného),  ak  sa  jeho  poskytovanie  začalo  s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy
  d) poskytnutie Služieb - Webinár a Seminár, keďže ide o služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť Klientovi v dohodnutom čase.

Dôvody pre ktoré Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ako sú uvedené v tomto bode, vyplývajú priamo z ust. § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z. z.

 1. V ostatných  prípadoch  neuvedených  v  bode  5  tohto  článku  VOP  má Spotrebiteľ  právo  odstúpiť  od  Zmluvy  do  14  dní  od  prevzatia  Produktu,  a  to  aj  bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty, ktorá plynie od prevzatia Produktu.
 2. Odstúpiť od Zmluvy možno písomne alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo, ak bola Zmluva uzatvorená ústne, na odstúpenie od Zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy; v tomto prípade však znáša Spotrebiteľ dôkazné bremeno ohľadom preukázania zachovania lehoty a prejavu vôle odstúpiť od Zmluvy. Na odstúpenie od Zmluvy je Spotrebiteľ oprávnený využiť vzorový formulár, ktorý je k dispozícii na Webovom portáli alebo tu.
 3. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku VOP, musí Predávajúcemu na svoje náklady vrátiť všetko, čo na základe Zmluvy získal a to v stave, ako mu bol Tovar doručený a podľa možností v originálnom obale. Spotrebiteľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie zásielky. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty.
 4. V prípade  odstúpenia  Spotrebiteľa  od  Zmluvy  podľa  týchto  VOP  je Predávajúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť všetky platby, vrátane nákladov na doručenie Tovaru a iných nákladov a poplatkov, ktoré prijal od Spotrebiteľa na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou a to spôsobom, ktorý uvedie Spotrebiteľ v oznámení o odstúpení od Zmluvy. Ak Spotrebiteľ neuvedie  žiaden  spôsob  vrátenia  platieb,  Predávajúci  je  povinný  vrátiť  Spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, ako použil Spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný ako   najlacnejší   bežný   Spôsob   doručenia   ponúkaný   Predávajúcim.   Pre   vylúčenie pochybností sa uvádza, že dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie Tovaru, ktoré si zvolil Spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia Tovaru ponúkaný Predávajúcim. Pri odstúpení od Zmluvy, ktorej predmetom je predaj Tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu.

 

Odstúpenie od Zmluvy zo strany Predávajúceho

 1. Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch:
  a) Klient neuhradí Odplatu Predávajúceho a náklady na jeho doručenie alebo akúkoľvek ich časť riadne alebo včas,
  b) objednaný Produkt je vypredaný alebo nedostupný alebo ho nie je možné z iných dôvodov Klientovi  dodať    v požadovanom    rozsahu    alebo    s požadovanými podmienkami, alebo
  c) najneskôr 7 dní pred Plánovaným dňom konania Seminára alebo Webinára nie je naplnený minimálny počet účastníkov, alebo
  d) Klient porušil svoje povinnosti podľa týchto VOP a nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote 5 dní od upozornenia Predávajúcim, alebo
  e) v prípade objektívnej nemožnosti Predávajúceho dodať Produkt.
  V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Predávajúceho, Predávajúci bez zbytočného odkladu vráti Klientovi všetky peňažné prostriedky prijaté od Klienta na úhradu Odplaty Predávajúceho a nákladov na jeho doručenie.

 

Čl. VII

Rôzne, ochrana Produktu

 

 1. Klient berie na vedomie, že Produkty sú predmetom práv duševného vlastníctva (najmä predmetom autorských práv). Klient je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by zasiahol do týchto práv, a to najmä (nie však výlučne) vyhotovovaním rozmnoženín (kópií) Produktov, zmenami obsahu, sprístupnením Produktov tretím osobám a akejkoľvek forme ich neoprávneného rozširovania, ako aj inými obdobnými zásahmi do autorských práv.
 2. Elektronický obsah poskytovaný na hmotnom nosiči je chránený pred jeho neoprávneným kopírovaním alebo vykonávaním akýchkoľvek zmien jeho obsahu. Klient nesmie obchádzať, znefunkčňovať, odstraňovať alebo iným spôsobom zasahovať do takejto ochrany.
 3. Klient je povinný chrániť Prístupové údaje pred ich zverejnením, sprístupnením alebo zneužitím tretími osobami a v prípade, že k takémuto zásahu príde, je povinný to bez zbytočného odkladu oznámiť Predávajúcemu, ktorý mu pridelí nové Prístupové údaje.
 4. Elektronický obsah (vrátane Predplatného) je poskytnutý výlučne pre potreby a za účelom užívania zo strany Klienta (alebo ním určeného Účastníka).
 5. Zo strany Predávajúceho môže byť technicky zabezpečené, aby Elektronický obsah poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči bol súčasne prístupný len z jednej IP adresy. Klient nie je oprávnený zdieľať Elektronický obsah poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči s treťou osobou.
 6. V prípade, ak Klient alebo Účastník poskytne, sprístupní alebo zverejní Prístupové údaje bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho tretím osobám, môže si Predávajúci uplatniť nárok na náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním vznikne.
 7. Klient sa   zaväzuje   oboznámiť   Účastníka   so   znením   týchto   VOP   a jednotlivými povinnosťami z nich vyplývajúcimi. Klient je najmä povinný oboznámiť Účastníka o tom, že  akékoľvek  materiály  alebo  elektronický  obsah  poskytnutý  na  základe  Zmluvy  (t.j. v rámci plnenia Predávajúceho) je predmetom práv duševného vlastníctva.
 8. Ak sa Zmluva medzi Klientom a Predávajúcim z akéhokoľvek dôvodu zruší, Predávajúci nie je povinný vrátiť plnenie, ktoré od druhej strany získal, skôr, ako mu ním poskytnuté plnenie vráti druhá strana alebo kým druhá strana nepreukáže, že je pripravená plnenie vrátiť.

 

Čl. VIII

Vady Tovaru alebo Služby – osobitné ustanovenia vo vzťahu k Podnikateľom

 1. Ustanovenia tohto  článku  VOP  o vadách  Produktu  sa  uplatnia  iba  v prípade,  ak  je Klientom Podnikateľ.
 2. Klient (Podnikateľ) má nároky z vád Tovaru alebo Služieb voči Predávajúcemu, ak podá správu  o vadách   Tovaru   alebo   Služieb   Predávajúcemu   bez   zbytočného   odkladu, najneskôr do 3 dní po tom, čo
  a) Klient (Podnikateľ) vady zistil,
  b) Klient (Podnikateľ)  pri  vynaložení  odbornej  starostlivosti  mal  vady  zistiť  pri prehliadke, alebo
  c) sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania Tovaru alebo poskytnutia Služby. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná
 3. Ak je dodaním Tovaru s vadami alebo vadne poskytnutou Službou porušená Zmluva podstatným spôsobom, patrí Klientovi (Podnikateľovi) voľba medzi nárokmi podľa ustanovenia § 436 ods. 1 Obchodného zákonníka, iba ak ju oznámi Dodávateľovi vo včas zaslanom oznámení o vadách Tovaru alebo Služby; oznámenie o vadách musí obsahovať rovnaké skutočnosti, ako sú uvedené v čl. IXa bod 2 a 3 týchto VOP.
 4. Uplatnený nárok nemôže Klient (Podnikateľ) bez súhlasu Predávajúceho meniť.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za vady Produktu, ak
  a) Klient spôsobil vadu sám alebo ich spôsobila tretia osoba odlišná od Predávajúceho,
  b) Klient pred  prevzatím  Tovaru  alebo  Služby  o  vade  vedel,  re  bol  na  vadu upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z Odplaty Predávajúceho,
  c) vady vznikli v dôsledku opotrebenia Produktu spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,
  d) vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
  e) boli spôsobené  (úmyselným  alebo  neúmyselným)  nesprávnym  či  nadmerným používaním  Produktu,  nesprávnym  použitím  prídavných  zariadení  ako  vyplývajú z povahy a účelu užívania Produktu,
  f) spočívajú  v   nespokojnosti   s obsahom   Produktu   (na   reklamácia   z dôvodu nespokojnosti Klienta s obsahom knihy, článku, Seminára alebo Webinára), ak zároveň   nejde   o nesúlad   poskytnutia   Tovaru   alebo   Služby   s povinnosťami Predávajúceho   podľa   týchto   VOP   alebo   zákona   ako   rozpor   s informáciami uvedenými v Ponuke Predávajúceho;
  g) spočívajú v  nefunkčnosti  elektronického  obsahu  (v  rámci  dodania  Tovaru  alebo poskytnutia Služby), ktorá (nefunkčnosť) je spôsobená technickými nedostatkami alebo poruchami technického zariadenia na strane Klienta (nap spomalením alebo zlyhaním internetového pripojenia zariadenia Klienta alebo nesplnenie Minimálnych hardvérových a softvérových parametrov).
 2. Ak Klient (Podnikateľ) neoznámi voľbu nároku z vád Tovaru alebo Služby, nemôže od Zmluvy platne  odstúpiť,  okrem  prípadu,  ak  (i)  Predávajúci  neodstráni  vady  ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Klientom, pričom zároveň Predávajúceho upozorní na úmysel odstúpenia od Zmluvy v prípade nedodržania uvedenej dodatočnej lehoty alebo (ii) sa na tom s Predávajúcim dohodli.
 1. Ak je dodaním Tovaru s vadami alebo vadne poskytnutou Službou Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže Klient (Podnikateľ) požadovať buď dodanie chýbajúceho Tovaru  a   odstránenie   ostatných   vád   Tovaru   (Služby),   alebo   zľavu   z Odplaty Predávajúceho.
 2. Odstránenie vád, ktorými bola Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, sa bude vždy prednostne realizovať dodaním chýbajúceho Produktu alebo odstránením ostatných vád Tovaru (Služby), ak Predávajúci neurčí inak. Za týmto účelom je Klient (Podnikateľ) povinný Predávajúcemu  písomne  určiť  dodatočnú  lehotu  na  odstránenie  vád,  ktorá nemôže byť kratšia ako 15 pracovných dní. Počas tejto lehoty nemôže Klient uplatniť iný nárok z vád Tovaru alebo Služieb.
 3. Ak Predávajúci  neodstráni  vady  Produktu  ani  v dodatočnej  lehote  poskytnutej  mu Klientom podľa bodu 8 tohto článku VOP, je Klient (Podnikateľ) oprávnený požadovať primeranú   zľavu   z Odplaty   Predávajúceho   alebo   môže  odstúpiť   od   Zmluvy,   ak Predávajúceho na úmysel odstúpiť od Zmluvy pri určení mu dodatočnej lehoty na odstránenie vád upozornil. Zvolený nárok nemôže Klient (Podnikateľ) bez súhlasu Predávajúceho meniť.
 4. Nárok na zľavu z Odplaty Predávajúceho zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal Produkt bez vád, a hodnotou, ktorú mal  Produkt dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.
 5. Odstránenie vád vykonáva Predávajúci sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na vlastné náklady.
 1. Po platnom odstúpení od Zmluvy zo strany Klienta, je Klient oprávnený odstrániť vady sám alebo  prostredníctvom  tretej  osoby.  Náklady,  ktoré  v tejto  súvislosti  vzniknú Klientovi, nie je Klient oprávnený jednostranne započítať voči pohľadávke, ktorú voči nemu má Predávajúci.
 2. Na spôsobe poskytnutia primeranej zľavy z Odplaty Predávajúceho (započítanie, prevod konkrétnej sumy zodpovedajúcej primeranej zľave na účet Klienta a pod.) sa Klient musí vždy s Predávajúcim dohodnúť.
 3. Uplatnenie nároku  zo  zodpovednosti  za  vady  nemá  odkladný  účinok  vo  vzťahu k splatnosti faktúry vystavenej za Tovar alebo Služby, ktoré sú reklamované.
 4. Ak Klient  uplatní  reklamáciu  vo  vzťahu  k Tovaru  alebo  Službe,  za  ktoré  ku  dňu reklamácie  nezaplatil  celú  výšku  Odplaty  Predávajúceho,  vyhradzuje  si  Predávajúci právo odstrániť vady až po tom, ako bude zaplatená celá výška Odplaty Predávajúceho.

 

Čl. IX

Reklamačný poriadok a zodpovednosť za vady vo vzťahu k Spotrebiteľovi

 

 1. Ustanovenia tohto  článku  VOP  o vadách  Produktu  (vrátane  čl.  IXa,  IXb  a IXc)  sa uplatnia iba v prípade, ak je Klientom Spotrebiteľ.
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 3. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Produktu, alebo ak sa vada týka len časti Produktu, výmenu takejto časti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť vady.
 4. Spotrebiteľ je výberom a uplatnením nároku z vád podľa bodu 2 alebo 3 tohto článku VOP viazaný a nemôže ho jednostranne zmeniť.
 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Produkt za bezvadný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Produkt mohol riadne užívať ako Produkt bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Produktu alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Produkt riadne užívať.
 3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z Odplaty Predávajúceho.
 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Produkt pri prevzatí Spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Produktu v záručnej dobe.
 1. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodli na záruke podľa prísnejších zásad. Prípadné ďalšie podmienky záruky určí záručný list alebo osobitná  písomná   dohoda   uzatvorená   medzi   Predávajúcim   a Spotrebiteľom.   Na uzatvorenie dohody o záruke podľa prísnejších zásad nie je právny nárok.
 2. Na žiadosť Spotrebiteľa je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou. Ak to povaha veci umožňuje, postačí vydať doklad o kúpe.
 1. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia Produktu.
 2. Spotrebiteľ je povinný, v prípade vyskytnutia sa vady na Produkte, uplatniť reklamáciu v záručnej dobe, inak jeho právo zaniká.
 1. Uplatnenie reklamácie nemá odkladný účinok vo vzťahu k splatnosti faktúry vystavenej mu za Produkty, ktoré sú reklamované.

 

Čl. IXa

Postup pri vybavovaní reklamácie pre Spotrebiteľa

 

 1. Spotrebiteľ môže podať reklamáciu osobne v Prevádzkových priestoroch Dodávateľa, písomne alebo elektronickou poštou. Reklamačné konanie sa začína podaním reklamácie a končí sa jej vybavením v zákonom stanovenej lehote.
 2. Z reklamácie musí byť zrejmé
  a) kto reklamáciu podáva,
  b) predmet reklamácie, najmä označenie Produktu, ktorého vady Spotrebiteľ vytýka,
  c) špecifikácia vady   Produktu   spolu   s priložením   popisu   a fotodokumentácie   (t.j. vonkajšieho prejavu vady Produktu),
  d) komu je adresovaná,
  e) dátum podania reklamácie,
  f) podpis Spotrebiteľa.
  Reklamáciu,  ktorá  nespĺňa  vyššie  uvedené  náležitosti,  nie  je  Predávajúci  povinný vybaviť;  v takom  prípade  najmä  Predávajúci  vyzve  Spotrebiteľa  na  odstránenie  vád uplatnenej reklamácie.
 1. Pri reklamácii je Spotrebiteľ povinný
  a) spolu s Produktom predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že Produkt bol kúpený u Predávajúceho,
  b) zabezpečiť, aby Produkt spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, atď.),
  c) predložiť originál záručného  listu  alebo  iného  dokumentu  preukazujúceho  dĺžku záruky v prípade, že si Spotrebiteľ uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom alebo týmito VOP,
  d) odovzdať Predávajúcemu Produkt v prípade uplatnenia reklamácie na príslušenstvo k predanému Produktu.
 2. Ak Spotrebiteľ  uplatní  reklamáciu,  Predávajúci  alebo  ním  poverený  zamestnanec  je povinný primeraným spôsobom poučiť Spotrebiteľa o jeho právach podľa čl IX týchto VOP.
 3. Predávajúci na  základe  rozhodnutia  Spotrebiteľa,  ktoré  z  týchto  práv  Spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr  do  3  pracovných  dní  odo  dňa  uplatnenia  reklamácie,  v  odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu Produktu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví bez zbytočného odkladu s prihliadnutím na povahu vady a prác potrebných na jej odstránenie, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Produktu za nový Produkt iba v prípade, ak vada objektívne existuje. Márne uplynutie lehoty na vybavenie reklamácie nezakladá domnienku  existencie  reklamovanej  vady  a nároky  Spotrebiteľa  zo  zodpovednosti  za vady.
 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Spotrebiteľovi ihneď, a to na e- mailovú adresu Spotrebiteľa, prípadne na inú adresu, ktorá mu je známa.
 2. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Spotrebiteľ po skončení opravy bol povinný Produkt prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
 1. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Produktu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci  je   povinný   poskytnúť   Spotrebiteľovi   kópiu   odborného   posúdenia reklamácie.
 1. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Produktu uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Produkt na odborné posúdenie; tým nie je dotknuté právo Spotrebiteľa zaslať Produkt na odborné posúdenie ním zvolenej osobe. Ak je Produkt zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe označenej Predávajúcim alebo osobou, ktorá reklamáciu vybavila, v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 2. Predávajúci je povinný informovať Spotrebiteľa o výsledku reklamácie bez zbytočného odkladu po ukončení reklamačného konania (a to najmä e-mailom).

 

Čl. IXb

Sťažnosti a iné podnety

 

 1. Ak Spotrebiteľ doručí Predávajúcemu podanie, ktoré podľa obsahu nie je reklamáciou, ale možno ho považovať za sťažnosť alebo iný podnet súvisiaci najmä so Zmluvou alebo činnosťou Predávajúceho, zašle Predávajúci Spotrebiteľovi odpoveď do 15 dní odo dňa doručenia podania.
 2. Sťažnosť alebo podnet je možné Predávajúcemu doručiť spôsobom podľa čl. IXa ods. 1 VOP. Sťažnosť alebo podnet musí obsahovať údaje Spotrebiteľa, údaje Predávajúceho, opísanie skutočností, voči ktorým sťažnosť alebo podnet smerujú, čo Spotrebiteľ sťažnosťou alebo podnetom žiada, dátum a podpis Spotrebiteľa.
 1. Odpoveď na sťažnosť bude Spotrebiteľovi zaslaná písomne poštou alebo e-mailom, ak je Predávajúcemu známy, alebo spôsobom, o ktorý Spotrebiteľ v sťažnosti alebo v podnete Predávajúceho požiadal.
 2. Predávajúci v odpovedi na sťažnosť alebo podnet uvedie, o akú sťažnosť alebo podnet sa jedná, a oznámi Spotrebiteľovi spôsob vybavenia.
 3. Na opakované sťažnosti alebo podnety týkajúce sa tej istej veci, ktoré neobsahujú nové skutočnosti alebo  nie  sú  k nim  priložené  nové  prílohy,  nie  je  povinný  Predávajúci reagovať, a to ani keby boli podané treťou osobou; túto skutočnosť nie je Predávajúci povinný odosielateľovi oznamovať.
 4. Predávajúci nie je povinný reagovať ani na sťažnosti alebo podnety, ktoré majú vulgárny alebo  urážajúci   obsah,   najmä   vo   vzťahu   k zamestnancom   Predávajúceho   alebo k Predávajúcemu samotnému.
 5. Ustanovenia čl.  IXb  sa  primerane  aplikujú  aj  na  sťažnosti  alebo  podnety  podávané Podnikateľmi.

 

Čl. IXc

Alternatívne riešenie sporov vo vzťahu s Spotrebiteľom

 1. Alternatívnym riešením  sporu  sa  rozumie  riešenie  sporu  medzi  Spotrebiteľom  a Predávajúcim  vyplývajúceho  zo  Zmluvy  alebo  súvisiaceho  so  Zmluvou  subjektom alternatívneho  riešenia  sporov,  ktorého  cieľom  je  dosiahnutie  zmierlivého  vyriešenia sporu medzi stranami sporu.
 1. Subjektom alternatívneho riešenia je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam týchto subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie- spotrebitelskych-sporov-1); alebo má možnosť podať návrh prostredníctvom tzv. platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú je možné nájsť na webovom portáli www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené aj na webovom portáli Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk).
 2. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva Spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 3. Spotrebiteľ môže podať návrh v prípade, že
  a) sa obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nebol spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva a
  b) Predávajúci na žiadosť podľa písm. a) odpovedal zamietavo alebo neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 1. Návrh musí obsahovať
  a) meno a priezvisko  Spotrebiteľa,  adresu  na  doručovanie,  elektronickú  adresu  a telefonický kontakt, ak ich má,
  b) presné označenie Predávajúceho,c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  d) označenie, čoho sa Spotrebiteľ domáha,
  e) dátum, kedy sa Spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
  f) vyhlásenie o  tom,  že  vo  veci  nebol  zaslaný  rovnaký  návrh  inému  subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie spor
 2. K návrhu Spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 3. Alternatívne riešenie  sporu  orgánmi  alternatívneho  riešenia  sporov  je  bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od Spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle; poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

 

Čl. X Doručovanie

 

 1. Akákoľvek písomnosť  doručovaná  v súvislosti  so  Zmluvou  alebo  týmito  VOP  sa považuje za doručenú druhej Zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom:
  a) elektronickej pošty (e–mail) dňom jej preukázateľného odoslania druhej Zmluvnej strane, alebo
  b) pošty, kuriérom  alebo  v prípade  osobného  doručovania,  doručením  písomnosti adresátovi. V prípade doručovania inak ako poštou je možné písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa odseku tohto článku VOP, ak sa na tomto mieste Zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá  je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde. Tretia veta v časti „alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde“ sa neuplatní, ak je Klientom Spotrebiteľ, okrem prípadu, ak Spotrebiteľ porušil, hoci aj z nedbanlivosti, povinnosť podľa odseku 2 tohto článku.
 1. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel alebo pobytu Zmluvných strán, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne vopred oznámil novú adresu sídla alebo pobytu, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností, ak nie je výslovne uvedené inak v týchto VOP alebo Zmluve. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe Zmluvy alebo v súvislosti  so Zmluvou   sa   príslušná   Zmluvná   strana   zaväzuje   o zmene   adresy bezodkladne  písomne  informovať  druhú  Zmluvnú  stranu;  v takomto  prípade  je  pre doručovanie  rozhodujúca  nová  adresa  riadne  oznámená  Zmluvnej  strane  pred odosielaním písomnosti.

 

Čl. XI

Ochrana osobných údajov

 

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje Klientom - fyzických osôb v rámci predzmluvného a zmluvného vzťahu podľa týchto VOP v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Právny dôvod, rozsah a zásady spracúvania osobných údajov ako aj práva Klientov ako dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov sú osobitne spracované v internom dokumente Predávajúceho, ktorý je zverejnený na Webovej stránke a ktorý je dostupný aj v Prevádzkových priestoroch Predávajúceho.

 

Čl. XII

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Právne vzťahy vzniknuté medzi Predávajúcim  a Spotrebiteľom  sa spravujú  prednostne podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007  Z.  z.  o  ochrane  spotrebiteľa  a  o  zmene  zákona  Slovenskej  národnej  rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z. z. V ostatných prípadoch (kde ako strana vystupuje Podnikateľ) sa právne vzťahy vzniknuté na základe Zmluvy spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiaci právnych predpisov.
 1. Predávajúci a Klient sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z VOP a zo Zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach  potrebných  pre  plnenie  ich  záväzkov,  najmä  bez  zbytočného odkladu si vzájomne oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na práva a povinnosti Zmluvných strán podľa týchto VOP alebo Zmluvy.
 1. Ak niektoré ustanovenia týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu týchto VOP.
 2. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.5. 2020.