Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len

GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť PK Academy, s.r.o., so sídlom Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 498 371, DIČ: 2120350573, IČ DPH: SK2120350573, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 114115/B (ďalej len „spoločnosť PK ACADEMY “alebo aj ako „naša spoločnosť“) rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracováva sama alebo prostredníctvom tretích strán. Pre našu spoločnosť je mimoriadne dôležité, aby každá dotknutá fyzická osoba chápala, ktoré osobné údaje o nej spracúvame, prečo to robíme a aké sú jej práva. Osobné údaje dotknutých osôb môžeme spracúvať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od typu dotknutej osoby. V tomto dokumente nižšie nájdete všeobecné informácie ako:

identifikačné a kontaktné údaje našej spoločnosti (časť 1. tohto dokumentu),

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov (časť 2. tohto dokumentu),

informácie o automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania (časť 3. tohto dokumentu);

pričom Viac informácii o spracúvaní osobných údajov vo Vašom konkrétnom prípade nájdete

v časti časti 4. tohto dokumentu v závislosti od toho či ste:

návštevník našej webovej stránky                         (časť 4.1. tohto dokumentu)

klient resp. záujemca o produkt,                           (časť 4.2. tohto dokumentu)

uchádzač o zamestnanie,                                        (časť 4.3. tohto dokumentu)

dodávateľ (resp. obchodný partner)                     (časť 4.4. tohto dokumentu)

 

 Týmto Vás zároveň chceme v mene spoločnosti PK ACADEMY požiadať, aby ste nám poskytli vždy  len  aktuálne  a  správne  osobné  údaje,  ktoré  následne  naša  spoločnosť  bude  spracúvať. V prípade, ak príde k zmene osobných údajov, Vás zároveň prosíme o oznámenie tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu.

Na ochranu Vašich osobných údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu,  nepredvídanej  strate,  zničeniu  a  poškodeniu,  a  to  v online  i offline  prostredí, používame fyzické, elektronické a organizačné opatrenia na predchádzanie vzniku takýchto situácií v súlade s našimi internými pravidlami v oblasti ochrany osobných údajov.

 

1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti PK ACADEMY

 

Identifikačné a kontaktné údaje Spoločnosti PK ACADEMY sú:

 

obchodné meno: PK Academy, s.r.o.

sídlo: Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 50 498 371

zápis v: obchodnom registri OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 114115/B

korešpondenčná adresa: Vlárska 6, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

email: info@pkacademy.sk

tel.č.: +421 948 213 417

Spoločnosť PK ACADEMY nemá ustanovenú zodpovednú osobu (naša spoločnosť v súlade s GDPR a so Zákonom o ochrane osobných údajov na ustanovenie zodpovednej osoby nie je povinná).

 

2. Práva dotknutej osoby

 

V prípade,  že  naša  spoločnosť  spracúva  Vaše  osobné  údaje  máte,  ako  dotknutá  osoba,

nasledovné práva:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese uvedenej v časti 1. tohto dokumentu, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu (alebo iným primeraným spôsobom). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v elektronickej forme ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že  údaje,  ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých  relevantných  okolností.  Napríklad,  môžeme  mať  určité  právne  povinnosti,  čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše  osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07

Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

3. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

 

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované  individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

4. Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa dotknutých osôb

 

Ustanovenia tohto bodu 4. sa nevzťahujú na dotknuté osoby, ktoré boli spoločnosťou PK ACADEMY osobitne písomne poučené v súlade s § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov v prípade, ak dotknutá osoba vlastnoručne takéto poučenie podpísala, a to od momentu takého vlastnoručného podpísania poučenia.

 

4.1.  Návštevník webovej stránky spoločnosti PK ACADEMY

Spoločnosť PK ACADEMY je prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na adrese

www.shop.pkacademy.sk (ďalej aj ako “webová stránka”).

 

Čo sú to súbory Cookies?

Ak navštívite stránku (vrátane webovej stránky našej spoločnosti), ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom služieb Google Analytics, Google Ads, Facebook, Piwik, Exponea a HotJar. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok  bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov .

V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti internetových stránok používajúcich súbory cookies (vrátane našej webovej stránky) nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.

Nastavenia cookies. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete nižšie:

Internet Explorer                  www.windows.microsoft.com

Safari                                    www.support.apple.com

Opera                                    www.help.opera.com

Mozilla Firefox                    www.support.mozilla.org

Google Chrome                    www.support.google.com

Brave                                    www.support.brave.com

 

4.1.1.   Účel spracovávania osobných údajov

 

Spoločnosť PK ACADEMY môže spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:

optimalizácia zobrazenia webovej stránky  a cielenia reklamy s využitím  súborov cookies,

zasielanie marketingových materiálov a ponúk na základe žiadosti dotknutej  osoby (tzv. „mailing“) resp. po vyjadrení Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov na taký účel.

pozn.: v prípade vyplnenia kontaktného formulára na webovej stránke našej spoločnosti za účelom spätného kontaktu našou spoločnosťou z dôvodu záujmu o služby našej spoločnosti sa na Vás vzťahuje časť 4.2 tohto dokumentu s názvom „Klient resp. záujemca o produkt“ namiesto tejto časti 4.1.

 

4.1.2.   Právny základ

 

Ak pri zaznamenávaní dokáže naša spoločnosť identifikovať osobu návštevníka webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom.

(i) Jedným právnym základom pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní je oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda našej spoločnosti, ponúknuť Vám, čo najlepšie špecifické nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách na webovej stránke, vrátane priamej reklamy, a (ii) druhým právnym základom môže byť súhlas Vás ako dotknutej osoby, pričom v súvislosti so súhlasom, ako právnym základom spracúvania osobných údajov,

naša   spoločnosť   prehlasuje,   že   z povahy   produktov   poskytovaných   našou spoločnosťou vyplýva, že nie sú určené resp. smerované pre deti do 16 rokov veku, a z toho dôvodu sa našej spoločnosti netýka povinnosť  overovať či zákonný zástupca poskytol osobe mladšej ako 16 rokov súhlas so spracovaním jej osobných údajov (podľa § 15 Zákona o ochrane osobných údajov).

 

4.1.3.   Rozsah spracúvania osobných údajov

 

Naša spoločnosť PK ACADEMY spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.1.1. tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu:

emailová adresa (v prípade záujmu o zasielanie tzv. newsletters) a v prípade,  ak  pri  zaznamenávaní  dokáže  naša  spoločnosť  identifikovať  osobu návštevníka webovej stránky, tak aj nasledovné typy súborov cookies:

Nevyhnutne  potrebné súbory cookies: Nevyhnutne potrebné súbory cookies zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli webovú stránku používať a zabezpečujú, okrem iného, že pri vyvolaní funkcií webovej stránky sa zobrazuje verzia, ktorá má objem údajov  zodpovedajúci  širokopásmovému  pripojeniu  k  internetu,  ktoré používate. Okrem  toho  cookies  tohto  typu  ukladajú  Vaše  rozhodnutie  o používaní  súborov cookies na našich stránkach. Nevyhnutne potrebné súbory cookies, ktoré používame sú najmä:

-   súbory cookies, ktoré sa používajú výlučne na zabezpečenie prenosu údajov cez internet; a

-   súbory cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám poskytli službu, ktorú ste výslovne požadovali (tzn. ak sú tieto súbory cookie zakázané, nebudeme Vám môcť poskytnúť službu, ktorú ste výslovne požadovali).

Analytické / výkonové súbory cookies: Tieto súbory cookie slúžia na  poskytovanie štatistických informácií o výkonnosti našej webovej stránky (napr. na počet návštev, zdrojov návštevnosti a pod.).

Funkčné súbory cookie: Tieto súbory cookies  umožňujú  našej  webovej  stránke pamätať si voľby vykonané na Vašom zariadení počas prehliadania webovej stránky a poskytovať vylepšené a osobné funkcie. Táto kategória môže zahŕňať súbory cookie tretej strany.

Zacieľujúce (reklamné) súbory cookies: Tieto súbory  cookies  sú   nastavené  na zobrazenie  cielených  reklám  na  základe  Vašich  záujmov  na  stránkach  alebo  na manažovanie našej reklamy. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o Vašich aktivitách na týchto stránkach a iných stránkach, aby vám poskytli cielenú reklamu.

Súbory cookies sociálnych sietí: Tieto súbory cookies zhromažďujú  informácie  o používaní sociálnych sietí za účelom vytvárania Vášho profilu  (pričom neukladajú priamo Vaše osobné údaje, ale sú založené na jednoznačnej identifikácii Vášho prehliadača a zariadenia, cez ktoré ste webovú stránku navštívili).

 

4.1.4.   Kategórie príjemcov

 

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v elektronickej forme.

Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom  rozsahu  na  účely  plnenia  úloh  subdodávateľa.  Takýmito  externými subdodávateľmi sú najmä externá spoločnosti poskytujúce našej spoločnosti IT služby, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk prípadne iné poradenské spoločnosti. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti PK ACADEMY.

Osobné  údaje  môžu  byť  sprístupnené  aj  subjektom  oprávneným  podľa  osobitných predpisov (napr. orgány činné v trestnom konaní a pod.).

 

4.1.5.   Prenos osobných údajov

 

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom poskytovateľov služieb, elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.1.6.   Doba spracúvania osobných údajov

 

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 2 roky. Osobné údaje získané za účelom zasielania marketingových materiálov a ponúk na základe žiadosti dotknutej osoby a po  vyjadrení  súhlasu  dotknutej  osoby  budú  spracúvané  po  dobu  5  rokov  alebo  do momentu odvolania súhlasu dotknutej osoby (viď prvá odrážka bodu 2. tohto dokumentu).

 

4.2.   Klient (resp. záujemca o produkt)

Produktom spoločnosti PK ACADEMY sa rozumie akákoľvek služba poskytovaná spoločnosťou PK ACADEMY a/alebo akýkoľvek tovar predávaný spoločnosťou PK ACADEMY.

 

4.2.1.   Účel spracovávania osobných údajov

 

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať vaše osobné údaje. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok (časť. 4.1 tohto dokumentu) alebo fyzických miest, v závislosti od toho, ako ste sa rozhodli komunikovať s našou spoločnosťou v súvislosti so záujmom o produkt/-y našej spoločnosti.

Zdroj osobných údajov. Kontaktné osobné údaje poskytuje našej spoločnosti sám záujemca o produkt, a to dobrovoľne prípadne ich  naša  spoločnosť získava  z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz záujemcov o produkty obdobné produktom našej spoločnosti).

 

4.2.2.   Právny základ

 

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ.

   Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy (právnym základom je teda zmluva vrátane predzmluvných vzťahov).

   V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť vaše údaje z dôvodu riadneho výkonu podnikateľskej aktivity našej spoločnosti, aby sme vám  poskytli informácie o našich produktoch, vyhliadkach, analýzach, ktoré by mohli byť vo vašom najlepšom záujme alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo  požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu, ktorý zastupujete  (právnym  základom je teda oprávnený záujem našej spoločnosti).

   Máme  zákonnú  povinnosť  poskytnúť  vaše  osobné  údaje  pri  kontrole  zo  strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov a iným trestným činom (právnym základom je teda vo vybraných prípadoch aj zákon).

 

4.2.3.   Rozsah spracúvania osobných údajov

 

Spoločnosť PK ACADEMY spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie  účelov  uvedených  v bode  4.2.1  tohto  dokumentu,  a to  najmä  v nasledovnom rozsahu:

meno, priezvisko, titul

adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa

dátum   narodenia   (ak   je   potrebný   za   účelom   jednoznačnej   a nezameniteľnej identifikácie klienta najmä v prípade písomne uzatváranej zmluvy)

IČO, DIČ, IČ DPH

číslo telefónu, e-mail

čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)

 

4.2.4.   Kategórie príjemcov

 

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod.

Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom  rozsahu  na  účely  plnenia  úloh  subdodávateľa.  Takýmito  externými subdodávateľmi   sú   najmä   externé   účtovné,   daňové   a iné  poradenské  spoločnosti, spoločnosti  prevádzkujúce  webhosting  a správu  serverov  a/alebo  dátových  úložísk, kuriérske alebo prepravné spoločnosti (v prípade doručovania tovaru prostredníctvom kuriéra alebo inej prepravnej spoločnosti), právni zástupcovia a pod. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb spoločnosti PK ACADEMY.

 

4.2.5.   Prenos osobných údajov

 

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú  čo  najvyššiu  ochranu  osobných  údajov  v zmysle  príslušných  právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.2.6.   Doba spracúvania osobných údajov

 

Vaše údaje uchováva naša spoločnosť tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov, a účelu na ktorý boli získané (viď bod 4.2.1 vyššie), ak máme oprávnený záujem ich uchovať napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich či súvisiacich s takýmto zmluvným vzťahom, naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naša spoločnosť oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu (maximálne však po dobu desiatich rokov, ak príslušné právne predpisy nestanovujú vyššie dobu uchovávania). V prípade súdneho sporu s Vami (ako dotknutou osobou) najmenej tri roky odo dňa právoplatného skončenia súdneho sporu.

 

4.3.   Uchádzač o zamestnanie

 

4.3.1.   Účel spracovávania osobných údajov

 

Spoločnosť PK ACADEMY bude spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:

Nábor nových zamestnancov. Vaše údaje spracovávame, aby sme zistili,  či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Riešenie sporov.  Osobné údaje  môže naša  spoločnosť  spracovávať  za  účelom riešenia sporov, sťažností alebo právnych procesov.

Dodržiavanie zákona.  Možno  bude  naša  spoločnosť  musieť  spracovávať  Vaše osobné  údaje,  aby  sme  dodržiavali  zákon  alebo  aby  sme  vyhoveli  súdnemu rozhodnutiu.

 Zdroj  osobných  údajov.  Osobné  údaje  poskytuje  našej  spoločnosti  sám  záujemca o zamestnanie, a to dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz uchádzačov na trhu práce).

 

4.3.2.   Právny základ

 

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje preto, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu našej spoločnosti. Náš oprávnený záujem v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov. V niektorých prípadoch budeme Vaše osobné údaje spracovať preto, aby sme si splnili zákonné záväzky (teda na zákonnom právnom základe) alebo ich budeme  spracovávať  na  právnom  základe  predzmluvných  vzťahov  (pričom  v prípade uzavretia pracovnej zmluvy budete ako zamestnanec našej spoločnosti osobitne písomne poučený v súvislosti s ochranou osobných údajov).

 

4.3.3.   Rozsah spracúvania osobných údajov

 

V prípade Vášho záujmu o zamestnanie v našej spoločnosti, získavame  od Vás najmä nasledovné informácie:

Kontaktné údaje: napríklad Vaše meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, súkromná emailová adresa, telefónne číslo.

Informácie z Vášho životopisu/ CV: ako napríklad Vaše predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, zručnosti, jazykové znalosti a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť.

Motivačný list.:  akékoľvek  informácie,  ktoré  sa  rozhodnete  uviesť  vo  svojom motivačnom liste.

Spôsobilosť na prácu: možno budete musieť preukázať, že ste zákonne spôsobilý sa zamestnať  v našej  spoločnosti,  napr.  vzdelanie,  jazykové  zručnosti,  zdravotná spôsobilosť pre vybrané typy pozícií a pod.

Referencie: môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s Vami pracovali v minulosti. Všeobecne povedané, budeme tieto osoby kontaktovať len, ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje.

 

4.3.4.   Kategórie príjemcov

 

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Naša spoločnosť môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

Ak získame informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie), poskytneme im Vaše meno a priezvisko a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o vás.

Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými oprávnenými orgánmi SR.

Rovnako môžeme v prípade oprávneného záujmu našej spoločnosti poskytnúť Vaše osobné údaje spoločnostiam s ekonomickým alebo personálnym prepojením s našou spoločnosťou.

 Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté osobné údaje dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé personálne agentúry, účtovné, daňové a iné poradenské spoločnosti, spoločnosti prevádzkujúce správu dátových úložísk a serverov. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa aktuálnych potrieb našej spoločnosti.

 

4.3.5.   Prenos osobných údajov

 

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú  čo  najvyššiu  ochranu  osobných  údajov  v zmysle  príslušných  právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.3.6.   Doba spracúvania osobných údajov

 

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. To znamená, že vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme vždy k poslednému dňu v roku nasledujúcom po roku v ktorom sme sa s Vašimi osobnými údajmi oboznámili. Dôvodom tohto uchovania je ochrana našich záujmov v prípade riešenia sporov. Ak na obsadenie pozície vyberieme Vás, uchováme Vaše osobné údaje v osobnej zložke, v súlade s našimi internými základnými zásadami spracúvania osobných údajov (v podobe smernice). Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu po ukončení výberového procesu a to v prípade, že sa vyskytne právny spor alebo ak nám dáte povolenie na uchovanie vašich osobných údajov v evidencii po dlhšiu dobu.

 

4.4.   Dodávateľ (resp. obchodný partner)

 

4.4.1.   Účel spracovávania osobných údajov

 

Účelom spracúvania osobných údajov je (i) výberové konanie na pozíciu dodávateľa služieb a/alebo tovarov našej spoločnosti PK ACADEMY alebo spolupracujúcej osoby spoločnosti PK ACADEMY, bez ohľadu na to či sa jedná o dlhodobý dodávateľsko-odberateľský vzťah alebo jednorazovú dodávku (ďalej aj ako „dodávateľ“) a následná evidencia dodávateľov a správa predzmluvného/zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a našou spoločnosťou, (ii) výkonu podnikateľskej činnosti našej spoločnosti ako aj (iii) na ochranu majetku našej spoločnosti a (iv) prípadne ďalšie účely, na ktoré dodávateľ udelil svoj súhlas.

Zdroj  osobných  údajov.  Osobné  údaje  poskytuje  našej  spoločnosti  sám  dodávateľ dobrovoľne prípadne ich naša spoločnosť získava z verejne prístupných zdrojov (registrov a databáz).

 

4.4.2.   Právny základ

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

   výkon práv a plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich najmä zo zmluvy  medzi spoločnosťou PK ACADEMY a dodávateľom a s ňou súvisiacej dokumentácie vrátane predzmluvných vzťahov (bez ohľadu na to či je taká zmluva uzatvorená ústne alebo písomne, a to aj vo forme objednávky) a v určitých  prípadoch  i oprávnený  záujem  našej  spoločnosti  na  riadny  výkon  jej podnikateľskej činnosti.

 

4.4.3.   Rozsah spracúvania osobných údajov

 

Spoločnosť PK ACADEMY spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 4.4.1. tohto dokumentu, a to najmä  v nasledovnom rozsahu:

meno, priezvisko, titul

IČO, DIČ, IČ DPH

miesto podnikania, sídlo alebo prevádzka (ktoré môžu byť zhodné s bydliskom)

číslo telefónu, e-mail

čísla účtov (na zasielanie prípadných zmluvných plnení)

 

4.4.4.   Kategórie príjemcov

 

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, ktorými sú najmä: orgány činné v trestnom konaní, súdy, exekútorské úrady a pod.

Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia (resp. ostatní dodávatelia a obchodní partneri). Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé účtovné,  daňové  a iné  poradenské  spoločnosti,  spoločnosti  prevádzkujúce  webhosting a správu   serverov   a/alebo   dátových   úložísk,   právni  zástupcovia a iné. Konkrétne spoločnosti  a činnosti  môžu  byť  predmetom  zmien  a to  podľa  aktuálnych  potrieb spoločnosti PK ACADEMY.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi klientmi, ak ste dodávateľom, ktorý našej spoločnosti dodáva produkty (t.j. tovary/služby), ktoré naša spoločnosť poskytuje takýmto klientom.

 

4.4.5.   Prenos osobných údajov

 

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj napríklad prostredníctvom elektronických systémov a dátových  úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

 

4.4.6.   Doba spracúvania osobných údajov

 

Vaše osobné údaje bude spoločnosť PK ACADEMY spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu  s Vami,  ako  dodávateľom.  Po  ukončení  zmluvného  vzťahu  a  vysporiadania všetkých   záväzkov   plynúcich   či   súvisiacich   s takýmto   zmluvným   vzťahom,   naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi. Pokiaľ takáto doba nie je zákonom stanovená, je naša spoločnosť oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje najmenej tri roky odo dňa skončenia zmluvného vzťahu (maximálne však po dobu desiatich rokov, ak príslušné právne predpisy nestanovujú vyššie dobu uchovávania). V prípade súdneho sporu s  Vami (ako  dotknutou  osobou)  najmenej  tri  roky  odo  dňa  právoplatného  skončenia súdneho sporu.